Algemene voorwaarden

De B.V.B.A. Bravisimo heeft haar maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout Zonnekinddreef 9 en is ingeschreven in het H.R.A. onder ondernemingsnummer 0455.476.069. Het BTW nummer is BE 455.476.069.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Onze bestekken worden opgemaakt op basis van de daarin vermelde hoeveelheden en zijn slechts bindend voor zover de werkelijk geplaatste hoeveelheden overeenstemmen met deze in het bestek voorzien.

2. Behoudens tegenstrijdige schriftelijke bepaling, kan een vertraging inzake levering of uitvoering vanwege de verkoper geen aanleiding geven tot betaling van schadevergoeding.

3. Indien de werken niet kunnen worden aangevat bij het verstrijken van een termijn van drie maanden na de in het kontrakt voorziene aanvangstermijn, heeft de verkoper het recht om overeenkomstig art. 1184 B.W., hetzij de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met betaling van schadevergoeding, hetzij de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.
De opdrachtgever neemt de verplichting op zich het gekontrakteerde werk te laten uitvoeren binnen het jaar te rekenen vanaf de datum warop het kontrakt werd afgesloten. In ontkennend geval is hij een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van het werk.

4. Elke onderbreking van de werken, ingevolge oorzaken onafhankelijk van de wil van de verkoper, heeft de betaling voor gevolg van de verloren dagen, de uren worden aangerekend vanaf het verlaten van de werkplaatsen en dit in regie overeenkomstig de officiële tarieven evenals van de verplaatsings- en huisvestingskosten.
Tevens is, in voormeld geval, de verkoper gerechtigd onmiddelijk betaling te vorderen voor de reeds geleverde materialen, alsmede voor het reeds gepresteerde werk.

5. De verkoper houdt zich het recht voor de bestelde materialen door een gelijkaardige kwaliteit te vervangen, wanneer de produktie door de fabrikant zou worden stopgezet of gewijzigd. In dat geval kan de afgesloten overeenkomst niet worden verbroken.

6. De dag der plaatsing wordt steeds de opdrachtgever medegedeeld. Het te plaatsen materiaal dient voor de plaatsing door de opdrachtgever te worden nagezien inzake conformiteit met de bestelling. Na de plaatsing zal in dit verband geen enkele klacht aanvaard worden.
Eventuele klachten in verband met de uitvoering van de werken dienen ons binnen de acht dagen te tellen vanaf de uitvoering van de werken per aangetekende brief gemeld te worden. Voor de verkoop van doe-het-zelf materialen wordt de levering geacht plaats te hebben in het magazijn van de verkoper, en dienen de goederen aldaar door de opdrachtgever nagezien te worden, zowel voor wat betreft de kwaliteit als de hoeveelheid. Eventuele opmerkingen dienen ter plaatsen vermeld te worden op de bestelbon.

7. In ieder geval geldt het betrekken van de plaatsen waar de werken werden uitgevoerd als definitieve aanvaarding van de uitgevoerde werken.

8. Onze parketvloeren worden gewaarborgd gedurende één jaar na de plaatsing tegen elke fout van onzentwege, en voor zover deze uitgevoerd worden in de voorwaarden voorzien in de bijgevoegde ‘uitvoeringsvoorwaarden’.
De waarborg is beperkt tot de vervanging van het niet goed bevonden parket, met uitsluiting van iedere vergoeding.

9. De facturen zijn contant betaalbaar te Kalmthout. Bij niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Tevens zal de opdrachtgever bij niet-betaling op de vervaldag, bij toepassing van art. 1139 en 1152 B.W. gehouden zijn tot betaling van een konventionele en forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 Euro.

10. De opgegeven prijzen blijven geldig voor de duur van drie maanden, behoudens in gevallen van heirkracht, devaluatie of onvoorziene omstandigheden.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkoper de prijzen van de te leveren materialen zal mogen aanpassen aan de prijsstijgingen hem aangerekend door zijn leveranciers, en dit zolang de goederen niet geleverd zijn.

11. Bij eventuele geschillen betreffende deze overeenkomst zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd, tenzij de verkoper verkiest het geschil te brengen voor de rechtbank van het arrondissement bevoegd volgens de woonplaats van de opdrachtgever.

UITVOERINGSVOORWAARDEN PARKET

INLEIDING

 De gekozen parketvloer bestaat uit HOUT, een natuurlijk materiaal dat natuurlijke eigenschappen bezit waarmee de opdrachtgever voor, tijdens en na het leggen, rekening moet houden. Conform de voorziene normen werd het hout gedroogd tot een evenwichtsvochtgehalte dat overeenstemt met het gemiddelde binnenklimaat in onze klimaatzone zijnde een konstante luchtvochtigheid van 55% à 60%, bij een kamertemperatuur van ± 20° Celcius.

De opdrachtgever dient te beseffen dat ongunstige vochtomstandigheden, zowel bij het plaatsen als nadien, onmiddelijk inwerken op de parketvloer, en dat deze bij te hoge vochtigheid zal zwellen of integendeel zal krimpen bij te lage luchtvochtigheid.

Er wordt de opdrachtgever dan ook aanbevolen hierna volgende uitvoeringsvoorwaarden strikt in acht te nemen, en na de plaatsing het luchtvochtigheidsgehalte regelmatig te kontroleren met een goede HYGROMETER, en op peil te houden door regelmatige verwarming, verluchting, plaatsen van waterverdampers of vochtvreters, enz... De verkoper kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor problemen die het gevolg zijn van het niet naleven van deze voorwaarden.

VOORWAARDEN

 1. Bij bestelling, of per aangetekende brief ten laatste 8 dagen na ondertekening van de bestelbon, dient de opdrachtgever aan de verkoper volgende inlichtingen te melden:

a. Is er vloerverwarming, en zo ja, welke installatie?
b. Indien leidingen (water- gas- elektriciteit- verwarming...) die zouden kunnen geraakt worden onzichtbaar in de vloeren of muren geplaatst werden dient de juiste plaats aangeduid te worden.

2. Nieuwbouw:
Indien in chapevloeren een uitvullings- of isolerende laag voorzien werd, gebruikmakend van materialen die het vocht lang bijhouden, dient tussen de uitvullingslaag en de  afwerkingslaag een aangepaste vochtisolatie vakkundig aangebracht te worden om opstijgend vocht te weren.
Eenzelfde vochtisolerende laag wordt sterk aanbevolen in gebouwen waar kruipruimten voorzien zijn of in alle gevallen waar gevaar kan bestaan voor opstijgend vocht in de chapevloer.
De verkoper is uitdrukkelijk ontslaan van iedere kontrole betreffende concept en samenstelling van de chapevloer en dient enkel de afwerkingslaag op vochtgehalte te kontroleren voor de plaatsing van de parketvloer.

3. Reeds bewoonde gebouwen :
Bij vervanging of bedekking van bestaande vloerbekleding door de parketvloer wordt de verkoper ontslaan van iedere kontrole van de vloer en ondervloer, en worden deze geacht géén vochtproblemen op te leveren, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door de opdrachtgever gemeld op de bestelbon of per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de bestelling.
De aandacht wordt erop gevestigd dat, bij plaatsing op stenen vloeren, er problemen kunnen ontstaan door het vrijkomen van vroeger gebruikte onderhoudsprodukten, de verkoper kan deze toestand niet nagaan en is nooit verantwoordelijk voor problemen die hieruit voortvloeien.

4. De werken zullen slechts aangevat worden indien aan volgende voorwaarden voldaan is:

 • de plafonneerwerken en de ondervloeren van welke aard ook dienen volledig droog te zijn.
 • er mogen nog geen plinten geplaatst zijn.
 • stenen vloeren, marmer- en mozaiekwerken, trappen in beton, metaal of hout moeten volledig afgewerkt zijn, en in het algemeen zal alles wat vocht kan veroorzaken uit het gebouw verwijderd zijn.
 • kamers en lokalen moeten tegen regen, sneeuw, enz... beschut zijn.
 • de lokalen dienen volledig ontruimd en gereinigd te zijn.
 • radiatoren, verwarmingstoestellen, enz... die te laag geplaatst zijn dienen voor de plaatsing door de opdrachtgever afgenomen te worden teneinde de bekleding en de afwerking vakkundig te kunnen uitvoeren, zoniet zal de plaatsing en de afwerking gebeuren in de mate van het mogelijke, zonder enige garantie.
 • de ondervloeren dienen volledig glad en effen te zijn, zonder niveauverschillen.

5. Op de dag voorzien voor de plaatsing zal de verkoper nagaan welke de staat is van de ondervloeren en de te bekleden plaatsen. Indien hij gebreken vaststelt zal hij, in de mate van het mogelijke, alle nodige bijwerken uitvoeren voor rekening van de opdrachtgever, zonder voorafgaandelijke verwittiging en zonder waarborg voor pasliggend resultaat.
Ingeval er zware herstellingen nodig zijn zal de verkoper de opdrachtgever verwittigen. Alle bijkomende werken voor herstelling van de ondervloeren, evenals de eventuele huur van vochtvreters of waterverdampers zijn volledig ten laste van de opdrachtgever.

6. De verkoper zal nooit aansprakelijk zijn, en iedere garantie vervalt indien door de opdrachtgever niet nauwgezet voldaan werd aan de vereisten van deze uitvoeringsvoorwaarden. Tevens zal geen enkele garantie toegestaan worden indien achteraf vastgestelde gebreken het gevolg zijn van oorzaken die de verkoper bij het leggen van de vloer niet heeft waargenomen en redelijkerwijze ook niet hoefde waar te nemen, zoals :

 • onjuiste samenstelling van de ondervloer.
 • vlak onder of in de ondervloer onzichtbaar aangebrachte leidingen.
 • sterke aanhoudende verandering van de luchtvochtigheid in de betreffende en omliggende ruimten.
 • konstruktiefouten in het gebouw.

7. De verkoper is niet verantwoordelijk voor schade eventueel door zijn personeel betrokkend aan gas, elektriciteit, water, verwarminngstoestellen, deurdorpel, buizen, enz... tenzij deze voldoende afgeschermd werden.

8. Tijdens de werken zal de opdrachtgever de verkoper vrijwaren tegen diefstal, beschadiging en brand van hout en materialen die op het werk aanwezig zijn alsmede tegen de schadelijke invloed van vocht op dit hout en de materialen.
De opdrachtgever zal tevens de kosten van stroomverbruik ten laste nemen, en zorgen voor voldoende stroomvoorziening, volgens instrukties van de verkoper.

9. Na de uitvoering van de werken is de opdrachtgever ertoe gehouden deze degelijk af te schermen voor eventuele beschadigingen door derden.

10. Na de afwerking van de parketvloer is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het normale onderhoud ervan en het aanbrengen van de nodige beschermings- en onderhoudsprodukten, in funktie van het gebruik en de afwerking van het parket, en dit op geregelde tijdstippen. Op eerste verzoek zal de verkoper hem alle inlichtingen desbetreffende mededelen.

11. De aanwezigheid van vloerverwarming vergt specifieke vereisten, zowel voor de plaatsing als nadien bij het opzetten en afzetten van de verwarming.
Zo dient o.a. de verwarming steeds trapsgewijze aan- of afgezet te worden, verspreid over enkele dagen en tot een maximum van 30° Celcius uitstralingswarmte aan de vloer teneinde krimpen en uitzetten van de vloer te vermijden. De opdrachtgever erkent hierbij alle inlichtingen hierover te ontvangen te hebben van de verkoper en ontslaat deze van ieder verantwoordelijkheid desbetreffend.